Fine leštidlo do myčky 750ml

19730

Použitím můžete zabránit vzniku skvrn, Vaše nádobí bude čisté a lesklé.

 

Skupinové balení: 21 ks


  • 57,77 Kč bez DPH
  • Skladem
69,90 Kč / ks
Kategorie: Well Done
Hmotnost: 0.8 kg
 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.