Akce

Prostředek na umývání nádobí Sensitive aloe 500ml

501

Prostředek na nádobí vytváří dostatečné množství pěny, se silným odmašťovacím účinkem, vyznačující se neutrální hodnotou pH a šetrný k pokožce rukou. Odstraní mastnotu, vodní kámen a dává čištěnému povrch vysoký lesk i bez dalšího leštění.

 

Skupinové balení: 21 ks

  • 29,90 Kč 10 Kč –33 %
    16,45 Kč bez DPH
  • Skladem
19,90 Kč / ks
Kategorie: Kuchyně
Hmotnost: 0.55 kg
 

Bezpečnostní upozornění:   Pozornost

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P301+P330+P331+P311 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.