Odstraňovač vodního kamene a rzi 1l

3300

Skvělý prostředek na rozpouštění a odstranění vodního kamene bez ohřívání v přístrojích jako jsou kávovary, varné konvice, ohřívače.

 

Skupinové balení: 14 ks


  • 82,56 Kč bez DPH
  • Skladem
99,90 Kč / ks
Kategorie: Kuchyně
Záruka: 3 roky
Hmotnost: 1.1 kg
 

Bezpečnostní upozornění:   Pozornost

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Prevence: P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Reakce: P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.