Sense WC blok 5 in 1 Fresh power

13778
Neohodnoceno

WC čistič a osvěžovač - s lehce a bezpečně nasaditelným dávkovacím košíčkem, po každém splachování zůstává vaše wc mísa svěží a čistá. Funkce: 1. Hygiena 2. Odstraňuje nepříjemné pachy 3. Chrání před vodním kamenem 4. Dlouhotrvající účinek 5. Čistící pěna


  • 37,11 Kč bez DPH
  • Skladem
44,90 Kč
Kategorie: Well Done
Hmotnost: 0.12 kg
 

Bezpečnostní upozornění:

 

                Nebezpečí

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Reakce: P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P301+P330+P331+P311 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.