Sense voňavé perly Papaya 100g

13011
Neohodnoceno

Aroma v gelových perličkách, které postupně vypouští příjemnou vůni, čímž udržuje Váš domov 3 až 4 týdny svěží.


  • 34,90 Kč bez DPH
  • Skladem
42,23 Kč
Kategorie: Well Done
Hmotnost: 0.153 kg
 

Bezpečnostní upozornění:   Pozornost

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P302+ P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

 

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.