Prostředek na odstranění plísní s rozprašovačem 750ml

8400

Velmi účinný přípravek proti plísním, odstraňuje plísně s omítek i ze všech sanitárních povrchů

 

Skupinové balení: 18 ks


  • 82,56 Kč bez DPH
  • Skladem
99,90 Kč / ks
Kategorie: Well Done
Hmotnost: 0.8 kg
 

Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Bezpečnostní upozornění:


      

                    Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Prevence: P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal Podle místních předpisů.