Oxy prášek před praním 750g

4100
Neohodnoceno

Pomáhá i při odstranění skvrn od červeného vína, ovocných šťáv, trávy, čaje, inkoustu, bláta z bílých i barevných textilií. Oxy prášek můžete používat na odstranění skvrn při ručním praní i při namáčení bílých textilií.

 

Skupinové balení: 16 ks


  • 99 Kč bez DPH
  • Skladem
119,79 Kč / ks
Kategorie: Well Done
Hmotnost: 0.8 kg
 

Bezpečnostní upozornění:

 

                Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Prevence: P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

Reakce: P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P401 Skladujte : suchém místě.