Oxy čistič spray před praním 500ml

14445
1 hodnocení

Pomáhá i při odstranění skvrn od červeného vína, ovocných šťáv, trávy, čaje, inkoustu, bláta z bílých i barevných textilií. Oxy spray můžete používat na odstranění skvrn při ručním praní i při máčení bílých textilií.

 

Skupinové balení: 20 ks


  • 82,56 Kč bez DPH
  • Skladem
99,90 Kč / ks
Kategorie: Well Done
Hmotnost: 0.56 kg
 

Bezpečnostní upozornění:

 

    Nebezpečí

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Dráždí kůži.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence: P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.