Čistící prostředek na sprchové kouty s rozprašovačem 750ml

8500

Účinně odstraňuje vodní kámen, čištěným plochám dodává zářivě čistý lesk.

 

Skupinové balení: 18 ks


  • 82,56 Kč bez DPH
  • Skladem
99,90 Kč / ks
Kategorie: Well Done
Hmotnost: 0.75 kg
 

Bezpečnostní upozornění:


        
     Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Prevence: P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

Reakce: P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.