Čistič odpadů prášek - se studenou vodou 100g

12847
Neohodnoceno

Prášek na čištění odpadu. Rychle a samo odstraní ucpání. Zabraňuje vzniku nepříjemného zápachu. Rozpustí organické hmoty jako vlasy, tuky a zbytky mýdla. Použití: granule rozpustné ve studené vodě.


  • 29,90 Kč bez DPH
  • Skladem
36,18 Kč
Kategorie: Well Done
Hmotnost: 0.155 kg
 

Bezpečnostní upozornění:


      

                                Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence: P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal Podle místních předpisů.

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.