Akce Tip

Čistič odpadů - Dual - Former 500ml

13615
Neohodnoceno

Tekutina s dvojitým pěnotvorným účinkem rychle a samo odstraní ucpání. Zabraňuje vzniku nepříjemného zápachu, rozpustí organické hmoty, jako vlasy, tuky a zbytky mýdla. Pravidelným používáním můžete zabránit dalšímu ucpání.


  • 49,90 Kč bez DPH
  • Skladem
60,38 Kč
Kategorie: Well Done
Hmotnost: 0.6 kg
 

Bezpečnostní upozornění:


      

                    Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

EUH018 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Prevence: P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Reakce: P303+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P301 + P330+P331+P310 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal Podle místních předpisů.

 

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.