Čistič na gril s rozprašovačem 250ml

16104
Neohodnoceno

Odmašťovač s vysokou účinností, rychle působí, při čištění sporáků,trub, grilů, fritéz, konvektomatů a silně znečištěného nerezového nádobí.


  • 49 Kč bez DPH
  • Skladem
59,29 Kč
Kategorie: Kuchyně
Hmotnost: 0.3 kg
 

Bezpečnostní upozornění:

 

                Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H290 Může být korozivní pro kovy

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence: P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Reakce: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal: Podle místních předpisů.

 

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.